COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - MUPITI
 • linkedin
 • facebokk
 • twitter
 • instagram
 • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

MUPITI

La MUPITI és una institució pròpia i exclusiva per als Enginyers Tècnics Industrials que, des de 1948, constitueix una forma d'assegurança privada i no lucrativa amb l'objectiu de vetllar pels interessos dels seus associats. Compta amb unes garanties econòmiques i financeres similars a les altres asseguradores privades, sota el control i supervisió de la Direcció General d'Assegurances.

Qui pot ser mutualista?

Qualsevol persona, física o jurídica, que subscrigui alguna de les prestacions o cobertures establertes en el Reglament de Quotes i Prestacions de Mupiti.

 • Productes propis:

Assegurança Mupiti Professional com a alternativa al RETA per als pèrits, graduats, i Enginyers Tècnics Industrials.

Requisits per donar-se d'alta:

Per poder optar per Mupiti com a alternativa al RETA, és obligatòria la col·legiació.

 • L'opció per Mupiti s'ha de fer en el termini màxim d'un mes un cop realitzada l'alta en l'IAE en els epígrafs 321 (persona física) o 843.1 (persona jurídica).
 • L'opció per Mupiti com a alternativa al RETA no es podrà exercir si, anteriorment, s'ha exercit la professió per compte propi en el RETA en els epígrafs 321 o 843.1.
 • La disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 27/2011 que va entrar en vigor l'1 de gener de 2013, estableix la regulació del sistema de prestacions i cotitzacions de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA respecte als professionals col-legiats i, per això, l'1 de gener de 2013 crea l'assegurança Mupiti Professional que aglutina totes les cobertures i prestacions exigides per la nova normativa.

Prestacions:

 • Jubilació: Capital constituït fins a la data de rescat, que no pot ser anterior a l'edat legalment establerta per a l'accés a la jubilació. El capital constituït resulta d'acumular l'import de la quota destinat a Jubilació + interès garantit de l'1% + Participació en Beneficis que correspongui. (2014 = 3.75 %).
 • Incapacitat Permanent Total: 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
 • Incapacitat Permanent Absoluta: 100.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
 • Incapacitat Temporal: 30 €/dia x Nº de dies segons Barem per a la malaltia o lesió corresponent.
 • Defunció: 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
 • Maternitat o paternitat: L'import de la prestació és la quantia resultant de multiplicar el capital diari contractat (en funció de l'edat) i 20 dies d'indemnització.
 • Risc durant l'embaràs: L'import de la prestació és la quantia resultant de multiplicar el capital diari contractat (en funció de l'edat) i 20 dies d'indemnització.

Avantatges envers el RETA:

 1. Les aportacions realitzades tenen una rendibilitat mínima garantida, podent optar, en el moment de jubilar-se, per cobrar la prestació total, com a renda vitalícia, o temporal
 2. És un sistema de capitalització INDIVIDUAL, de manera que els teus estalvis sempre seran teus, els cobraràs tu en el moment de la jubilació efectiva, o els teus beneficiaris en cas de defunció.
 3. Si treballes per compte d'altri i també per compte propi, amb Mupiti, evites la doble cotització al sistema públic i així tindràs dues prestacions en la teva jubilació.
 4. Estalvi privat amb dret des de la primera aportació, compatible amb les prestacions de la Seguretat Social que puguin correspondre't o de qualsevol altre sistema privat.
 5. Un cop jubilat, es pot compatibilitzar el cobrament del 100% de la prestació de jubilació del RGSS i continuar treballant per compte propi amb Mupiti com a alternativa al RETA.

Avantatges fiscals:

 1. Les quantitats aportades tindran la consideració de despesa deduïble dels ingressos de l'activitat professional, fins a un màxim 12.895,08 €/any.
 2. Les aportacions que excedeixin aquesta quantitat podran ser objecte de reducció de la base imposable general de l'IRPF, amb els límits que estableix l'article 52.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, essent la menor de les següents quantitats:
 • 30% dels rendiments nets del treball i / o d'activitats econòmiques.
 • 8.000 euros.

Quota:

La quota mínima en Mupiti Professional és un 20% inferior a la quota mínima del RETA, essent per a aquest exercici 2016 de 224,43 €/mes. Pots veure la distribució de la quota en les diferents prestacions al següent enllaç.

Bonificacions:

Depenent de l'edat i/o del grau de minusvalia podràs acollir-te a les reduccions/bonificacions que pots veure fent clic al següent enllaç.

Per a més informació posa't en contacte amb el Col·legi o bé amb la gestora comercial de MUPITI a Catalunya, la Sra. Maribel Montenegro, al correu electrònic maribel.montenegro@mupiti.com o bé al telèfon 695 314 297.

MUPITI Protecció:

Cobreix el risc d'incapacitat permanent absoluta per accident de circulació a més d'assistència jurídica telefònica, gestió de sancions de multes i servei de telefarmàcia 24 hores. Addicionalment el mutualista que subscrigui aquesta assegurança, disposarà dels següents serveis de valor afegit prestats per Europ Assistance, serveis Integrals de Gestió, en virtut del contracte subscrit entre aquesta companyia i MUPITI. Més informació.

MUPITI Jubilació:

El mutualista té dret a percebre, al venciment del mes en que compleix els 65 anys o al mes corresponent a la data de la seva jubilació efectiva, si es fa amb posterioritat als 65 anys, el capital garantit en el contracte. Més informació

PPA MUPITI:

Les teves aportacions al Pla de Previsió Assegurat són 100% garantides, rendibilitat neta garantida (1%) + participació en beneficis. Pots realitzar aportacions mensuals, trimestrals i anuals. En el moment de la jubilació la prestació obtinguda tributarà com a rendiment de treball. Tens la possibilitat de mobilitzar d'altres PPA's que tinguis en d'altres entitats. Més informació.

Assegurança d'estalvi BAMBÚ:

És una assegurança d'estalvi: igual que els dipòsits o imposicions a termini fix, amb la flexibilitat de poder rescatar a partir del primer any sense penalització i tenir un rendiment mínim garantit. La rentabilitat mínima garantida és de l' 1% + participació de beneficis corresponent. Més informació

MUPITI Accidents:

Cobertura d'invalidesa per accident i mort per accident amb cobertura addicional de mort per qualsevol causa i assegurança complementària per malaltia. Més informació

MUPITI Vida:

Cobreix el risc principal de defunció i el risc complementari d'incapacitat absoluta i permanent, de mort per accident i mort per accident de circulació. Més informació

Pensió de Viduïtat:

Assegura al cònjuge, a que quan falti el què contracta aquesta assegurança, disposarà dels recursos econòmics suficients per ajudar al sosteniment de les necessitats familiars. Més informació

Pensió d'Orfandat:

Assegura als fills de l'assegurat en cas de mort amb una cobertura de les seves necessitats econòmiques. Més informació

MUPITI també disposa d'assegurances concertades amb d'altres companyies asseguradores de primer nivell:

 • Sanitas: Assistència sanitària especial per MUPITI.
 • Zurich: Assegurança de la llar, assegurança d'automòbil i cobertura pel teu negoci.
 • Best Doctors: Assegurança Internacional de Malalties Greus amb accés als millors especialistes i hospitals internacionals, en cas de que sigui diagnosticada una malaltia greu.

FUNDACIÓ MUPITI

La Fundació MUPITI és una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, l'àmbit d'actuació social es dirigeix exclusivament als pèrits i enginyers tècnics industrials, als mutualistes de la Mutualitat de Previsió Social dels Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials , i als seus cònjuges, pares i fills. Cada any la Fundació obre un termini de presentació d'ajuts per a prestacions socials:

 • Beques i ajudes a l'estudi per a orfes de mutualistes
 • Ajudes per a tractaments mèdics especials
 • Ajudes per a situacions de dependència
 • Ajudes per a situacions extraordinàries
 • Ajudes per atur de llarga durada
 • Ajudes per a discapacitats físic o psíquics

Per més informació posa't en contacte amb el Col·legi, a través del correu electrònic cetim@cetim.cat, per telèfon al 938725762 o bé amb la nostra gestora comercial, Maribel Montenegro Ruiz, al telèfon 695314297 o al correu electrònic, maribel.montenegro@mupiti.com.

 

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous: 9.00h a 17.00 h
Divendres: 9.00h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST