COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA - Notícies - PUBLICADA L’ ORDRE EMC/228/2020
  • linkedin
  • facebokk
  • twitter
  • instagram
  • youtube

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Tornar al Menú

Notícies

14
gen
2021

PUBLICADA L’ ORDRE EMC/228/2020

Notícies

Vot:

Resultats: 

0 punts

 0  Vots

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8304, de data 28 de desembre de 2020, surt publicada l’ ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

Base 1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial que es descriuen a la base 5.

Base 2 Empreses beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials i de serveis a la producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) que es detalla a l'annex 2. En ambdós casos hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.
2.2 Excepcionalment poden ser beneficiàries d'aquests ajuts aquelles altres empreses industrials no incloses en la base 2.1 que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

Base 4 Quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs
Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord amb els pactes que figuren al Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d'empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances per a la creació d'una línia de préstecs bonificats de projectes d'inversió i desenvolupament industrial, de 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General d'Indústria (DGI) haurà d'emetre un dictamen respecte de l'elegibilitat industrial del projecte.

Base 7 Sol·licitud i documentació
7.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat) , juntament amb la documentació que preveu la base 7.3.
La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a l'adreça http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronicaseu.html.

Per a més informació descarrega't l'Ordre EMC_228-2020.

Mès Informació

  • documento pdf
    Ordre EMC_228-2020

Compártenos:  

Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Plana de l'Om, 6, 2n 5a
08241 Manresa

Telèfon: 93 872 57 62
Mòbil: 691 93 25 94

De dilluns a dijous:
9.00 h a 17.00 h (sense interrupció)
Divendres:
9.00 h a 15.00 h

certificado


Desarrollado por ATTEST